X – Konferansa Katılım 2018

Konferansa katılım, tam metin bildiri sunumu ve poster sunumu olmak üzere iki formatta yapılacaktır. Konferans süresince düzenlenmek üzere çalıştay önerileri de kabul edilecektir. Çalıştay çıktılarının sunumu için ayrıca oturum düzenlenecektir. Bildiriler ve poster sunumları ODTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından basılacak konferans kitabında yer alacaktır.

Bildiri Sunumu

Konferansa önerilen bildiriler, iki aşamalı bir süreçle değerlendirilecektir.

 1. Özet: Konferansa bildiri ile katılmak isteyenlerin, UTAK2018 Özet Şablonu’nu (üzerine tıklanarak indirilebilir) kullanarak hazırladıkları en fazla 300 kelimelik özetleri 13 Kasım 2017 (uzatılmış tarih) tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK BİLDİRİ ÖZETİ diye belirtiniz). Özetlerde çalışmanın amacı, araştırma sorusu, teorik yaklaşım ve araştırma yöntemleri açıkça ortaya koyulmalıdır. Özetler konferansın kapsamına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 24 Kasım 2017 tarihinde duyurulacaktır.
 1. Tam bildiri metni: Ön değerlendirme sonucunda kabul edilen önerilerin, başlık, özet, en fazla beş anahtar kelime ve kaynakça dahil 3000 ila 5000 arası kelime içermesi ve UTAK2018 Bildiri Yazım Şablonu‘nu (üzerine tıklanarak indirilebilir) kullanarak hazırladıkları tam bildiri metinlerinin 5 Şubat 2018 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK TAM BİLDİRİ METNİ diye belirtiniz).  Bildiri metinleri konuya göre belirlenen en az iki hakeme gönderilecek ve hakem değerlendirmesi sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde duyurulacaktır. Gerekli görüldüğü durumda, bildiri metninin poster olarak sunulması katılımcıya önerilecektir. Konferansta sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metinleri derlenecek olan konferans kitabında yer alacaktır. Bu nedenle, tam bildiri metni konferans websayfasında paylaşılacak olan yazım şablonuna uygun olarak düzenlenmelidir.

Poster Sunumu

Henüz yürütülmekte ve tamamlanmamış olan araştırmalar, veya tam bildiri metni kapsamında olmayan çalışmalar (uygulama, inceleme, gibi) konferansa poster sunumu olarak kabul edilecektir. Önerilen poster sunumları iki aşamalı bir süreçle değerlendirilecektir.

 1. Özet: Konferansa poster sunumu ile katılmak isteyenlerin, UTAK2018 Özet Şablonu’nu (üzerine tıklanarak indirilebilir) kullanarak hazırladıkları en fazla 100 kelimelik özetleri 13 Kasım 2017 (uzatılmış tarih) tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK POSTER ÖZETİ diye belirtiniz). Özetlerde çalışmanın amacı, yöntemleri, çıktı veya çıkarımları açıkça ortaya koyulmalıdır. Özetler konferansın kapsamına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 24 Kasım 2017 tarihinde duyurulacaktır.
 1. Poster Teslimi: Ön değerlendirme sonucunda kabul edilen önerilerin, websayfasında paylaşılacak olan poster tasarım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış olan sayısal kopyaları 5 Şubat 2018 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK POSTER TESLİMİ diye belirtiniz). Poster sunumları içerik ve format olarak değerlendirilecek ve sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde duyurulacaktır. Kabul edilen poster sunumlarının basılı kopyaları ise 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne elden veya postayla teslim edilecektir.

Vaka Çalışmaları Sunumu

UTAK 2018, 3. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı kapsamında, tam metinli bildiri ve poster sunumlarına ek olarak, alanı besleyebilecek, gerçekleştirilmiş tasarım uygulamaları ve tasarım araştırmalarına ilişkin vaka çalışması sunumlarını davet ediyoruz. Bu kapsamda, tasarım alanında gerçek hayata dair uygulamalar ve deneyimlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Aşağıda listelenen konular, vaka çalışmasının odağı olarak düşünülebilir:

 • Tasarım araştırması yöntem ve araçlarının gerçek hayattaki uygulamaları
 • Tasarım ve tasarım araştırması sürecine yenilikçi yaklaşımlar ve bunlara ilişkin uygulamalar
 • Tasarım araştırması bağlamında az bilinen/deneyim sahibi olunan alanlarda yürütülen, alana has tasarım araştırmaları ve uygulamaları
 • Özel kullanıcı grupları ile yürütülen tasarım araştırmaları ve bunlara ilişkin içgörüler
 • Firmalarda tasarım araştırması yönetim süreci ve stratejileri
 • Tasarım ve tasarım araştırması eğitimine yönelik vakalar, eğitim ve sanayi işbirliği çalışmaları
 • Sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, tasarım inisiyatifleri, aktivist gruplar veya öğrenciler tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen tasarım uygulamaları

Vaka çalışmaları sadece endüstride yapılan çalışmalarla kısıtlı değildir, aynı zamanda endüstriyi besleyen araştırma çalışmaları, tasarım uygulamaları, akademik çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

Bahsedilen konulara ilişkin hazırlanacak kısa metinli bildiriler, vakada benimsenen yöntemi, yöntemin uygulaması sonucu elde edilen bulguları, yazarların vakaya ilişkin içgörü ve deneyimlerini ve bunların gelecek tasarım ve araştırma çalışmalarını ne yönde etkileyebileceğine dair tartışmaları içermelidir. Bu bağlamda, vaka çalışmalarının aktarılmasında detaylı bir alanyazın taraması beklenmemektedir, ancak uygulanan yönteme veya uygulamaya ilişkin kaynaklara değinilmesi olumlu olacaktır.

Vaka çalışmaların aktarılması içinbaşlık, özet, en fazla beş anahtar kelime ve kaynakça dahil  1500-2000 arası kelime içeren kısa metinli bir bildiri hazırlanması beklenmektedir. Vaka çalışması sunumlarına katılmak isteyenlerin UTAK2018 Vaka Yazım Şablonu‘nu (üzerine tıklanarak indirilebilir) kullanarak hazırladıkları metinlerinin 5 Şubat 2018 tarihine kadar utak@metu.edu.tradresine gönderilmesi gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK VAKA ÇALIŞMASI diye belirtiniz). Vaka çalışması değerlendirme sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde duyurulacaktır. Konferansta sunulmak üzere kabul edilen vaka çalışmalarının metinleri derlenecek olan konferans kitabında yer alacaktır. Bu nedenle, vaka çalışması metni konferans web sayfasında paylaşılacak olan bildiri yazım şablonuna uygun olarak düzenlenmelidir.

Çalıştay

Çalıştay şablonu kasım ayında duyurulacaktır.

Konferans kapsamında çalıştaylara yer verilecektir. Bu çalıştaylar bir araştırma sürecinde kurgulanan bir uygulama, yeni bir yaklaşımın tanıtılması, bir yöntemin denenmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi, disiplinler arası bakış açısının aktarılması ya da yorumlanması gibi çalışmalar içerebilir. Çalıştayların süresi dört saat ile sınırlı tutulmalıdır. Çalıştayların çıktıları konferansın son günü düzenlenecek özel bir oturumda sunulacaktır. Başvurular tasarım alanında faaliyet gösteren, uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi tüm paydaşlara açıktır. Çalıştay düzenlemek isteyenlerin, UTAK2018 Çalıştay Yazım Şablonu‘nu (üzerine tıklanarak indirilebilir) kullanarak hazırladıkları özetleri 5 Şubat 2018 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK ÇALIŞTAY ÖZETİ diye belirtiniz).Özetlerde çalıştayın konusu, zaman planı, gerekli donanım ve malzemeler, beklenen katılımcı grubu ve sayısı ve öngörülen çıktılar açıkça ortaya koyulmalıdır. Çalıştay önerileri konferansın kapsamına ve programına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde duyurulacaktır.

Tüm teslimler, konferansın yazışma adresi olan utak@metu.edu.tr üzerinden kabul edilecektir.